Acord de cesiune de opțiune.


acord de cesiune de opțiune

Marţi, 17 ianuarieDosare Juridice - Noul Cod Civil O noutate adusă de Noul Cod Civil "NCC" este reglementarea cesiunii contractului, instituţie absolut necesară în contextul mediului economic de astăzi, chestiune semnalată, de altfel, de majoritatea civiliştilor de renume români, care au susţinut, de lege ferenda, că viitoarea noastră legislaţie civilă ar trebui să reţină şi transmisiunea de datorie.

Cesiunea contractului şi novaţia prin schimbare de debitor Întrucât cesiunea contractului lipsea din Codul Civil anterior, pentru preluarea unui contract de către un terţ se utilizau diferite artificii juridice, în special instituţia novaţiei prin schimbare de debitor. Din punct de vedere practic, problema era că novaţia, nefiind o modalitate de transmitere, ci una de transformare a obligaţiei, nu avea cum să transpună perfect ideea de cesiune de contract.

Spre deosebire de novaţie, cesiunea nu presupune vreo modificare a raportului juridic dintre părţi, toate drepturile şi obligaţiile cedentului potrivit contractului cedat fiind preluate de cesionar.

2. Noţiune

Prin comparaţie, novaţia presupune intenţia de modificare a raportului obligaţional, fiind înlăturată posibilitatea de a invoca acord de cesiune de opțiune bazate pe raportul juridic primar şi începând să curgă noi termene de plată.

De altfel, se poate spune că novaţia prin schimbare de debitor era folosită în practică mai ales ca o modalitate - imperfectă - de a obţine efectele unei cesiuni de datorie;  rămâne de văzut care va mai fi incidenţa practică a novaţiei prin schimbare de debitor acum, când NCC reglementează cesiunea contractului.

acord de cesiune de opțiune

Condiţiile cesiunii de contract Art. Condiţiile de bază ale cesiunii contractului sunt ca 1 prestaţiile să nu fi fost încă integral executate şi 2 contractantul cedat să consimtă la cesiunea contractului. Aşadar, cesiunea contractului poate interveni numai în cazul unui contract cu executare succesivă aflat în derulare sau în cazul unui contract cu executare uno ictu care nu a fost integral executat de pildă, în cazul unui contract de vânzare-cumpărare cu plata preţului în rate.

Cadrul legislativ

O problemă specială poate apărea în cazul cesiunii contractelor încheiate în considerarea persoanei debitorului. Astfel de contracte pot sau nu face obiectul cesiunii în funcţie de calitatea debitorului în considerarea căreia contractul a fost încheiat. Aceasta va fi analizată din două perspective: una obiectivă unde calitatea debitorului care serveşte la garantarea îndeplinirii finalităţii contractuale constă de exemplu, în anumite calităţi profesionale obiective, abstracte ale cocontractantului, cum ar fi competenţa, experienţa, etc.

Cesiunea contractelor intuitu personae în mod obiectiv va fi posibilă câtă vreme cesionarul are aceleaşi atribute obiective ca şi cedentul în exemplul de mai sus, are aceeaşi profesie, experienţă etc. În ceea ce priveşte forma cesiunii contractului, NCC aplică principiul simetriei formelor, cesiunea contractului şi acceptarea acesteia de către contractantul cedat trebuind încheiate în forma cerută de lege pentru validitatea contractului cedat.

acord de cesiune de opțiune

Efectele cesiunii contractului Potrivit NCC, cesiunea contractului produce efecte numai pentru viitor, contractantul cedat putându-i opune cesionarului toate excepţiile ce rezultă din contract, mai puţin cele rezultând din drepturile personale născute din contractul originar pentru cedat contra cedentului de ex. Cesiunea contractului produce efecte în funcţie de momentul acceptării acesteia de către contractantul cedat.

În lipsa unui consimţământ anticipat, cesiunea produce efecte de la momentul acceptării acesteia de către contractantul cedat.

Comentarii despre Model de contract de cesiune de creanţă

Efectul principal al cesiunii contractului este liberarea cedentului. Astfel, primul alineat al art. Cu toate acestea, regula nu este de esenţa cesiunii contractului, ci doar de natura acesteia, NCC având în vedere şi situaţiile în care cedatul sau cesionarul ar solicita o garanţie din partea cedentului.

NCC instituie două excepţii de la regula liberării cedentului: 1 un drept de regres recunoscut cedatului împotriva cedentului în situaţia în care cesionarul nu îşi execută obligaţiile şi 2 garantarea de către cedent a executării contractului cedat, caz în care cedentul este ţinut ca fidejusor pentru obligaţiile cedatului.

Model de contract de cesiune de creanţă [1] Între : 1. Dobânzile remuneratorii neîncasate pentru perioada … Preţul cesiunii este de Eu, cedentul declar că am primit integral acest preţ, azi data autentificării, anterior semnării prezentului act. Transferul creanţei în patrimoniul cesionarului are loc azi data autentificării prezentei[5].

Prima excepţie se referă la situaţia în care cedatul solicită cedentului o garanţie cu privire la executarea de către cesionar a obligaţiilor ce îi revin conform contractului cedat. Potrivit art. Potrivit reglementării, cedatul se poate prevala de acest drept de regres împotriva cedentului numai sub condiţia notificării acestuia cu privire la neexecutarea obligaţiilor de către cesionar în termen de 15 zile de la data neexecutării acord de cesiune de opțiune, după caz, de la data la care a cunoscut faptul neexecutării.

acord de cesiune de opțiune

În caz contrar, cedatul pierde dreptul de regres. A doua excepţie are în vedere situaţia în care cesionarul îi solicită cedentului garantarea executării contractului de către cedat. Beck, Bucureşti, p. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.