O nouă platformă de investiții. ROCA Investments - Platforma de investiții ROCA își triplează capitalul și câștigă noi investitori


Introducere

Prin urmare, în primii trei ani o nouă platformă de investiții jumătate de activitate, platforma a cheltuit doar o mică parte din finanțarea disponibilă.

Platforma a oferit servicii de consiliere de care beneficiarii s-au arătat foarte satisfăcuți, însă acestea nu au fost prestate într-un mod direcționat 24 Principalul obiectiv operațional al platformei era de a oferi sprijin consultativ de înaltă calitate și personalizat pentru a acoperi cererile individuale ale beneficiarilor care reflectă prioritățile sprijinului consultativ.

Curtea a examinat dacă: diferiții beneficiari erau satisfăcuți de sprijinul primit, acest aspect fiind evaluat prin intermediul unui sondaj; misiunile reflectau prioritățile sprijinului consultativ, pe baza unei analize a strategiei, a procedurilor și a informațiilor de gestiune disponibile ale platformei; evoluțiile în ceea ce privește cooperarea cu băncile și instituțiile naționale de promovare au contribuit la asigurarea unei acoperiri geografice suficiente a nevoilor în materie de consiliere.

Figura 4 Marea majoritate a beneficiarilor au primit consiliere tehnică sau financiară Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor BEI valabile la 31 decembrie  Figura 5 Beneficiarii au declarat că erau foarte satisfăcuți de sprijinul oferit de platformă Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza sondajului realizat în rândul beneficiarilor de sprijin consultativ din partea platformei.

Or, Curtea a constatat că programele respective nu explicau în mod suficient modul în care activitățile platformei erau concepute pentru a contribui la stimularea investițiilor și nici nu includeau valori-țintă sau rezultate preconizate care să fie atinse până la sfârșitul perioadei de finanțare în legătură cu prioritățile stabilite pentru sprijinul consultativ.

Poți alege din peste de instrumente. Grafice complexe Urmărește fiecare mișcare a pieței folosind graficele clare xStation. Aspectul acestora poate fi adaptat metodelor tale de tranzacționare pentru o și mai bună reacție la schimbările din piață. Tradingul și gestionarea riscurilor sunt acum mai ușoare Estimează costurile, profiturile sau pierderile cu ușurință, înainte de activarea unei tranzacții, cu ajutorul calculatorului de trading încorporat. Modifică nivelurile de ST și TP direct de pe grafic sau închide toate tranzacțiile folosind un singur buton.

Cu toate acestea, Curtea a constatat că platforma nu stabilise criterii și proceduri pentru a determina dacă o misiune potențială prezenta o valoare ridicată, medie sau scăzută din punctul de vedere al contribuției sale probabile la oferta de proiecte pentru investiții. Ele nu explicau însă motivele pentru care platforma era cea mai în măsură să efectueze misiunile, și nu celelalte servicii de consiliere existente ale UE. În opinia Curții, era firesc să se aștepte din partea Comisiei să contracteze efectuarea unui studiu în cadrul eforturilor sale obișnuite de dezvoltare a politicii în acest domeniu.

O nouă platformă de investiții acopereau sectoarele și statele membre prioritare, însă o abordare mai proactivă ar fi fost necesară pentru o mai bună concentrare pe nevoile de consiliere neacoperite 33 Pe baza informațiilor de gestiune disponibile ale platformei și o nouă platformă de investiții baza altor probe de audit, Curtea a analizat măsura în care misiunile platformei reflectau priorități-cheie ale sprijinului consultativ punctele  30 și  31în special: adiționalitatea în raport cu alte surse de consiliere publice sau private; contribuția la oferta de proiecte adecvate pentru investiții, inclusiv: proiecte eligibile pentru sprijin din partea FEIS, precum și proiecte legate de acțiunile climatice, de economia circulară și de sectorul digital și proiecte transfrontaliere; și instrumente financiare, platforme de investiții și parteneriate public-privat; acoperirea sectoarelor și a zonelor în care nevoile în materie de consiliere sunt cele mai stringente.

Platforma a înregistrat 55 de misiuni legate de operațiuni financiare ale BEI. În plus, platforma a desfășurat 30 de misiuni pentru instrumente financiare inovatoare potențiale 17 în 12 misiuni pentru potențiale platforme de investiții 19 7 în  și 16 misiuni pentru parteneriate public-privat potențiale 4 în  În aceste cazuri, sprijinul oferit de platformă poate fi oferit într-o etapă foarte timpurie, fără să existe vreo garanție că instrumentele, platformele sau parteneriatele respective urmează să fie constituite caseta 3.

Formular de căutare

Caseta 3 Exemple de misiuni realizate de platformă pentru instrumente financiare și pentru platforme de investiții În cazul unei misiuni din eșantionul Curții, platforma a sprijinit evaluarea unor noi modele de finanțare, inclusiv identificarea unor noi surse de finanțare, pentru o investiție guvernamentală în cercetare și dezvoltare în mai multe universități.

Valoarea adăugată a intervenției platformei a fost justificată prin referirea la politica platformei de sprijinire a inițiativelor locale vizând crearea unor proiecte în care se pot face investiții prin instrumente financiare inovatoare pentru entități publice regionale și locale.

o nouă platformă de investiții

Una dintre realizările misiunii a fost un raport elaborat de o societate externă de consultanță în o nouă platformă de investiții La sfârșitul lunii decembrie , era prea devreme să se concluzioneze dacă sprijinul oferit de platformă urma să ducă la utilizarea unui instrument financiar nou.

O altă misiune din eșantionul Curții privea dezvoltarea unui instrument online pentru facilitarea accesului la o platformă de investiții pentru sectorul agricol.

Misiunea nu va avea ca rezultat constituirea unei noi platforme de investiții, dar va ajuta utilizatorii finali să aibă acces la finanțarea pusă la dispoziție de aceasta, platforma urmând să aibă capacitatea de a mobiliza resurse din FEIS și din fondurile structurale și de investiții europene fondurile ESI. Celelalte misiuni priveau sectoare identificate ca având o prioritate mai scăzută.

o nouă platformă de investiții

Figura 6 Majoritatea misiunilor au fost realizate în sectoare cu prioritate ridicată Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor BEI valabile la 31 decembrie  De asemenea, Curtea a constatat că acest procent se datora în mare parte numărului ridicat de misiuni efectuate de BERD în România, în Bulgaria și în Croația  Opt misiuni priveau operațiuni sprijinite de FEIS în cinci țări acoperite de politica de coeziune.

Figura 7 Misiunile efectuate în statele membre cu prioritate absolută au fost concentrate în România și în Bulgaria Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor BEI valabile la 31 decembrie  Figura 8 Un număr mic de misiuni au fost realizate în sectoarele prioritare pentru statele membre cu prioritate ridicată Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor BEI valabile la 31 decembrie  În pofida eforturilor platformei, cooperarea cu băncile și instituțiile naționale de promovare în vederea îmbunătățirii acoperirii geografice s-a dezvoltat într-un ritm lent 41 Una dintre modalitățile esențiale prin care platforma își putea îndeplini obiectivul de a remedia lacunele în materie de răspuns la nevoile de consiliere în statele membre era de a lucra în cooperare cu parteneri de la nivel local.

În acest sens, platforma a depus eforturi pentru a dezvolta o rețea de acorduri cu instituții partenere locale, în special cu băncile o nouă platformă de investiții instituțiile naționale de promovare din statele membre și cu BERD. Scopul unei astfel de cooperări era de a încuraja schimbul de informații, de a îmbunătăți oferta de cereri adresate platformei și de a consolida oferta de servicii de consiliere de pe o nouă platformă de investiții local.

Prin ce se deosebește platforma noastră?

Curtea a examinat modul în care cooperarea cu băncile sau instituțiile naționale de promovare și cu BERD a progresat în perioada respectivă. Acordul-cadru de parteneriat încheiat între Comisie și BEI prevedea că această cooperare cu băncile și instituțiile naționale de promovare are loc în ceea ce privește: schimbul și diseminarea de cunoștințe și de bune practici; rolul acestora de punct de intrare la nivel local pentru beneficiarii potențiali ai platformei; și furnizarea de servicii de consiliere în numele platformei.

Figura 9 descrie natura cooperării acoperite de memorandumuri.

o nouă platformă de investiții

În cinci state membre, platforma semnase memorandumuri de înțelegere cu două bănci sau instituții naționale de promovare Bulgaria, Franța, Germania, Lituania și Polonia. Semnarea unui memorandum de înțelegere a ajutat la oficializarea schimbului de cunoștințe în legătură cu activitățile platformei.

o nouă platformă de investiții

În răspunsurile lor la chestionarul Curții, băncile și instituțiile naționale de promovare au explicat, în cele mai multe cazuri, că motivul principal care a stat la baza semnării unui memorandum de înțelegere era faptul că acesta oferă posibilitatea unui schimb de cunoștințe și de bune practici. În acest sens, acțiunea principală pusă în aplicare în cadrul acestei cooperări a fost organizarea de evenimente de comunicare pentru a crește vizibilitatea activităților platformei. Șapte din 20 de bănci și instituții naționale de promovare au indicat că, până la 31 decembrie , nu avusese loc nicio activitate în materie de opțiuni marlamov. Figura 9 Nivelul de cooperare cu băncile sau instituțiile naționale de promovare este variabil Sursa: Harta de fundal © OpenStreetMap contributors autorizați sub licența Creative Commons Attribution-ShareAlike o nouă platformă de investiții.

Curtea a constatat că, pentru a se putea încheia acorduri între BEI și băncile sau instituțiile naționale de promovare în vederea furnizării de servicii de consiliere din partea platformei, cu finanțare de la bugetul UE, erau necesare modificări ale acordurilor instruire în universitatea de tranzacționare pe internet dintre UE și BEI.

Acesta a fost în special cazul modificării acordului-cadru de parteneriat în mai  În plus, acordul de grant specific din  a fost modificat în decembrie  pentru a se defini termenii și condițiile furnizării sprijinului financiar oferit de platformă băncilor și instituțiilor naționale de promovare, inclusiv cerințele ca acestea din urmă să țină evidențe suficiente pentru ca BEI să fie în măsură să verifice o nouă platformă de investiții în care a fost utilizat sprijinul oferit de platformă.

ROCA Investments - Platforma de investiții ROCA își triplează capitalul și câștigă noi investitori

Platforma a luat o serie de măsuri pentru a remedia această problemă. Bugetul platformei pentru  a inclus suma de 7 milioane de euro destinată sprijinirii și acoperirii nevoilor în materie de consolidare a capacităților băncilor și instituțiilor naționale de promovare, precum și susținerii prestării serviciilor de consiliere pe plan local Propunerile puteau include următoarele: furnizarea de servicii de consiliere în materie de investiții în numele platformei; crearea sau dezvoltarea unei capacități organizaționale; și transferul de cunoștințe pentru dezvoltarea capacității locale în materie de consiliere.

Platforma a invitat băncile și instituțiile naționale de promovare să prezinte propuneri pentru inițiative cu valori cuprinse între   de euro și   de euro fiecare.

o nouă platformă de investiții