Dreptul de a exercita sau de a nu exercita o opțiune


ULTIMELE NOUTĂȚI

Introducere 1. Dreptul UE la despăgubiri pentru un prejudiciu cauzat de încălcarea normelor antitrust. Articolele și din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene TFUE interzic acordurile anticoncurențiale și abuzurile de poziție dominantă.

Comisia Europeană, împreună cu autoritățile naționale de concurență ANCeste responsabilă cu asigurarea aplicării acestor interdicții asigurarea respectării normelor la nivel public. În același timp, dispozițiile din tratat creează drepturi și obligații pentru persoanele fizice, a căror respectare trebuie asigurată de instanțele naționale asigurarea respectării normelor la nivel privat.

A intervenit o problemă.

Printre acestea se numără dreptul de a solicita despăgubiri pentru orice prejudiciu suferit ca urmare a unei încălcări a normelor UE în materie de concurență. Nici acum, după mai mult de zece ani, cele mai multe victime ale unei încălcări a dreptului concurenței nu au posibilitatea de a-și exercita efectiv, fie individual, fie colectiv, acest drept UE la despăgubiri. Cauza acestei situații este în mare măsură lipsa unor norme naționale adecvate care să reglementeze acțiunile în despăgubire.

Mai mult, în cazurile dreptul de a exercita sau de a nu exercita o opțiune care astfel de norme există, acestea sunt atât de diferite de la un stat membru la altul, încât conduc la denaturarea concurenței atât pentru cei care încalcă legile, cât și pentru victimele comportamentelor ilegale.

Asigurarea respectării normelor la nivel public sau la nivel privat. Jurisprudența recentă de la nivel național și de la nivelul UE a subliniat de asemenea că dreptul UE la despăgubiri poate intra în contradicție cu eficacitatea asigurării respectării normelor UE în materie de concurență la nivel public, și anume de către Comisie și ANC. Această situație ar putea să îi plaseze într-o postură mai defavorabilă din punctul de vedere al potențialelor acțiuni în despăgubire decât cea a altor întreprinderi care nu au cooperat cu autoritatea de concurență.

dreptul de a exercita sau de a nu exercita o opțiune ce să scrieți un robot de tranzacționare

Astfel, incertitudinea juridică ar putea avea un efect negativ asupra eficacității programelor de clemență de la nivelul UE sau de la nivel național și, pe cale de consecință, asupra eficacității măsurilor prin care autoritățile publice competente asigură combaterea înțelegerilor secrete de tip cartel.

Obiectivele inițiativei. Actuala inițiativă privind acțiunile în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor antitrust are două obiective principale: i       asigurarea exercitării efective a dreptului UE la despăgubiri; precum și ii      reglementarea anumitor aspecte-cheie ale interacțiunii dintre asigurarea respectării normelor UE în materie de concurență la nivel public și la nivel privat, în vederea obținerii unui echilibru între asigurarea respectării normelor de către Comisie și ANC, pe de o parte și acțiunile în despăgubire introduse pe lângă instanțele naționale, pe de altă parte, obținându-se astfel asigurarea respectării globale efective a normelor UE în materie de concurență.

Probleme care trebuie abordate 2. Asigurarea exercitării efective a dreptului UE la despăgubiri 4. Eliminarea obstacolelor din calea despăgubirilor efective.

Post navigation

Majoritatea victimelor încălcării normelor UE în materie de concurență rămân în continuare nedespăgubite. În afara unei aparente lipse de informații, chiar și victimele care ar vrea să obțină despăgubiri se confruntă cu un raport foarte defavorabil între riscuri și câștiguri, din cauza obstacolelor procedurale și a costurilor aferente introducerii unei acțiuni. Această situație afectează funcționarea normelor UE în materie de concurență și este dificil de reconciliat cu dreptul fundamental la o protecție jurisdicțională efectivă în temeiul Cartei drepturilor fundamentale a UE.

În Cartea sa verde din privind acțiunile în despăgubire pentru face recenzii de bani de încălcare a normelor antitrust ale CE, Comisia a identificat principalele obstacole care stau în calea unor despăgubiri efective. ÎnComisia a adoptat o Carte albă privind acțiunile în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor antitrust, prin care se avansau o serie de sugestii privind modalitățile de eliminare a acestor obstacole și de asigurare a unei respectări efective a normelor la nivel privat în statele membre.

Consultări publice. În cadrul consultării publice privind cartea albă și în cadrul a două consultări publice ulterioare, societatea civilă și actorii instituționali cum ar fi Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European au salutat măsurile avansate. În plus, Parlamentul European a făcut un apel explicit la adoptarea unei legislații a UE privind acțiunile în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor antitrust.

Ești pregătit pentru a găsi casa visurilor tale?

Contribuțiile părților interesate. În cadrul consultărilor publice menționate mai sus, participanții au fost de acord cu analiza Comisiei referitoare la o serie de obstacole majore care stau în calea unor despăgubiri mai eficace: · Potențialii reclamanți au indicat dificultățile cu care se confruntă pentru a obține acces la probele de care au nevoie în sprijinul unei acțiuni în justiție.

Prin natura lor, acțiunile în despăgubire pentru încălcarea normelor antitrust necesită frecvent un nivel deosebit de înalt de analize factuale și economice. Acestea prezintă dificultăți pentru reclamanți din punctul de vedere al accesului la probe esențiale, care sunt adesea deținute de pârâți și ținute secrete.

Art. 1774. Obligaţia reportatorului de a exercita opţiunea

Printre alte chestiuni care ar putea avea un efect negativ asupra șanselor de succes ale unei acțiuni, termenele de prescripție ocupă un loc semnificativ, de exemplu atunci când nu există suficient timp pentru introducerea unei acțiuni după descoperirea unei încălcări.

Costurile unei acțiuni pot de asemenea să crească semnificativ atunci când părțile trebuie să facă dovada încălcării chiar dacă aceasta a fost deja constatată de o ANC, în absența unor norme uniforme privind forța probatorie a acestor decizii privind încălcarea legislației.

dreptul de a exercita sau de a nu exercita o opțiune câștigând bani pe internet buz de investiții

În plus, cuantificarea prejudiciului suferit este de multe ori o întreprindere complexă și costisitoare, care poate afecta probabilitatea de introducere a unei acțiuni.

Condiții concurențiale inechitabile în cadrul pieței interne. Pe lângă obstacolele specifice care stau în calea exercitării efective a dreptului UE la despăgubiri, există încă diferențe mari între normele naționale de reglementare a acțiunilor în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor antitrust. Aceste diferențe s-au accentuat în ultimii ani: acest lucru dă naștere la incertitudine juridică pentru toate părțile implicate și poate afecta asigurarea respectării efective a normelor în materie de concurență la nivel privat, în special în cazurile transfrontaliere.

Aceasta conduce și la denaturări considerabile ale concurenței pe piața internă, întrucât probabilitatea ca victimele să obțină despăgubiri și ca pârâtul să fie tras la răspundere diferă în funcție de locul în care sunt stabiliți aceștia și în care pot fi introduse acțiuni în despăgubire. Acest aspect se reflectă și în concentrarea actuală a acțiunilor în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor antitrust în trei jurisdicții din UE: Regatul Unit, Germania și Țările de Jos.

Aceasta sugerează că reclamanții consideră normele aplicabile în aceste țări ca fiind mai adecvate obiectivelor lor decât normele din alte țări.

dreptul de a exercita sau de a nu exercita o opțiune cum să cumperi bitcoin pe binance

Inversând punctul de vedere, pare să fie mai dificil pentru victimele încălcării dreptului concurenței din celelalte state membre să își exercite cu succes dreptul UE la despăgubiri. Această aplicare neuniformă poate chiar să conducă la un avantaj concurențial pentru anumite întreprinderi care încalcă articolele sau din TFUE și la descurajarea exercitării dreptului la liberă stabilire și a libertății de furniza bunuri și servicii în statele membre în care dreptul la despăgubiri este aplicat dreptul de a exercita sau de a nu exercita o opțiune mai mare eficacitate.

Costurile probabile ale situației actuale. Remedierea acestei probleme ar conduce la transferarea costurilor aferente încălcărilor normelor antitrust dinspre victime către pârâți și ar ușura detectarea cazurilor de denaturare a concurenței. Din punctul de vedere al aplicării globale a articolelor și din TFUE, o probabilitate mai mare de a fi tras la răspundere pentru acțiuni ilegale ar descuraja comportamentul anticoncurențial efect disuasiv accentuatceea ce se traduce în beneficii pentru bunăstarea consumatorilor.

Interacțiunea dintre asigurarea respectării normelor UE în materie de concurență la nivel public și la nivel privat 9.

Lecția publică ONLINE „UE: supranațional versus național-statal – o provocare în condițiile pandemi”

Asigurarea respectării normelor UE în materie de concurență dreptul de a exercita sau de a nu exercita o opțiune nivel public este responsabilitatea Comisiei și a autorităților naționale competente, cărora li s-au conferit competențele necesare pentru depistarea, sancționarea și prevenirea încălcărilor normelor UE în materie de concurență.

Asigurarea respectării normelor la nivel public este de asemenea responsabilitatea instanțelor care evaluează deciziile luate de autoritățile de concurență. Asigurarea respectării normelor la nivel privat se referă la asigurarea respectării acelorași norme prin intermediul unor acțiuni introduse pe lângă instanțele naționale. În absența unei legislații a UE în acest domeniu, asigurarea respectării normelor la nivel privat este reglementată aproape exclusiv de dreptul civil național.

NOTARIAT STOICA S. EDUARD

Asigurarea respectării normelor la nivel privat poate fi împărțită, în linii mari, în trei tipuri de cauze: i       despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a unei încălcări a normelor UE în materie de concurență acțiuni în despăgubireii      cereri de încetare a unor comportamente prin care se încalcă normele UE în materie de concurență acțiuni în încetare ; precum și iii      pronunțarea nulității prevederilor contractuale care încalcă normele UE în materie de concurență. Caracterul complementar al asigurării respectării normelor la nivel public și la nivel privat și interacțiunea dintre acestea.

Asigurarea respectării normelor la nivel public și la nivel privat reprezintă instrumente complementare pentru aplicarea efectivă a articolelor și din TFUE. Interacțiunile dintre asigurarea respectării normelor la nivel public și la nivel privat care rezultă de aici privesc următoarele aspecte esențiale: i       accesul la informații deținute de autoritățile de concurență; ii      forța obligatorie a deciziilor în materie de încălcare a normelor; și iii      termenele de prescripție pentru introducerea unei acțiuni în despăgubire.

În cadrul acestor ediții participanții își vor exercita dreptul de libertate de expresie și de acțiune perfect asumate. Within these editions the participants will exercise the right to free expression and action perfectly assumed. Cine poate exercita dreptul la asistență și îngrijire și în ce valoare? Who can exercise the right to assistance and care and in what amount?

Un element-cheie: divulgarea documentelor din cadrul programelor de clemență. În vederea depistării și a sancționării înțelegerilor secrete de tip cartel, autoritățile de concurență le oferă celor care încalcă normele imunitate sau reducerea amenzii în schimbul cooperării. Este posibil ca victimele aceleiași încălcări să aibă nevoie de informații furnizate benevol de cei care încalcă normele, pentru strategia barei de acțiune pentru opțiunile binare le folosi ca probe și a obține despăgubiri.

Browser incompatibil

În recentul caz Pfleiderer, părțile care intenționau să introducă o acțiune în despăgubire împotriva cartelului solicitaseră autorității de concurență din Germania accesul la dosarul din cadrul programului de clemență. Instanța națională din Germania a întrebat Curtea de Justiție dacă divulgarea informațiilor din cadrul unui program de clemență este contrară dreptului UE.

În hotărârea sa dinCurtea de Justiție a stabilit că, în absența unor norme ale UE în materie, le revine instanțelor naționale responsabilitatea de a stabili de la caz la caz și în funcție de legislația națională condițiile în care trebuie permisă sau refuzată divulgarea către victime ale dreptului concurenței a unor informații din cadrul unor programe de clemență.

Această hotărâre a dat naștere unor incertitudini considerabile având drept obiect categoriile de documente care pot fi divulgate. Aceste incertitudini, pe lângă faptul că au un efect negativ asupra părților implicat în acțiuni în despăgubire, ar putea să îi descurajeze pe participanții la carteluri de la a coopera cu Comisia și cu autoritățile naționale de concurență în cadrul programelor de clemență ale acestora, afectând astfel combaterea acestor carteluri, care se bazează în mare măsură pe solicitări de clemență.

dreptul de a exercita sau de a nu exercita o opțiune zigzag pentru opțiuni binare

O reducere a gradului de asigurare a respectării normelor anti-cartel ar diminua efectul de descurajare al asigurării respectării normelor în materie de concurență la nivel public.